Skip to main content

Warunki korzystania

  • Businesscare24 jest firmą z siedzibą przy ul. Rembrandta 4A/39 03-531 Warszawa, wpisaną do rejestru pod numerem NIP: 5242940347
  • Użytkownik niniejszej strony internetowej, dalej zwany „Użytkownikiem”, zapozna się z warunkami korzystania ze strony internetowej businesscare24.pl, zwanej dalej „stroną internetową”. Użytkownik zaakceptuje niniejsze warunki w chwili pierwszego skorzystania ze strony internetowej. Jeśli Użytkownik nie akceptuje warunków lub jakiejkolwiek ich części, powinien natychmiast zaprzestać korzystania ze strony internetowej. Dalsze korzystanie ze strony internetowej stanowi akceptację wszelkich zmian niniejszych warunków przez Użytkownika. Okresowo na stronie internetowej możemy publikować dodatkowe warunki, na przykład związane z konkretną promocją lub sprzedażą towarów lub usług. Jeśli warunki korzystania ze strony internetowej będą w jakikolwiek sposób kolidować z takimi dodatkowymi warunkami, wówczas pierwszeństwo mieć będą dodatkowe warunki.
  • Gdy Użytkownik wysyła nam wiadomości e-mail, SMS-y i inne komunikaty ze swojego komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego bez określenia rodzaju komunikacji, oznacza to komunikację drogą elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną, takich jak wiadomości e-mail, SMS-y, powiadomienia przekazywane na urządzenia mobilne, powiadomienia i wiadomości na stronie internetowej lub inne elektroniczne komunikaty przekazywane przez Businesscare24.
  • Wszelkie treści umieszczone lub udostępnione za pośrednictwem strony internetowej, takie jak teksty, grafiki, loga, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, pliki cyfrowe do pobrania, kompilacje danych i oprogramowanie stanowią własność Businesscare24 lub jej dostawców treści i są chronione prawami autorskimi. Użytkownik nie może kopiować Informacji ze Strony Internetowej ani żadnej ich części bez uprzedniej pisemnej zgody Businesscare24, która może zostać udzielona według naszego wyłącznego uznania (w przypadku, gdy nie jesteśmy właścicielem praw autorskich, Użytkownik zostanie skierowany do odpowiedniego podmiotu będącego właścicielem takich praw w celu uzyskania jego zgody). Żadne z postanowień niniejszych warunków ani informacji podanych na stronie internetowej nie stanowi zgody na korzystanie lub kopiowanie Informacji ze Strony Internetowej.
  • Znaki towarowe używane na stronie internetowej własnością lub przedmiotem wyłącznej licencji udzielonej przez Businesscare24 lub przez jedną lub więcej spółek z nią powiązanych. Znaki towarowe Businesscare24 nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą innymi niż te oferowane przez Businesscare24, w jakikolwiek sposób, który może wprowadzać klientów w błąd, ani w żaden sposób dyskredytujący lub działający na szkodę Businesscare24.
  • Użytkownik może publikować recenzje, komentarze i inne treści; wysyłać korespondencji drogą elektroniczną; oraz przesyłać sugestie, pomysły, komentarze, pytania lub inne informacje, o ile ich treść nie jest niezgodna z prawem, obsceniczna, nie zawiera gróźb, nie jest zniesławiająca, naruszająca prywatność, naruszająca prawa własności intelektualnej (w tym prawa do reklamy) lub w inny sposób działa na szkodę osób trzecich lub budzi zastrzeżenia i nie zawiera wirusów, informacji dotyczących kampanii politycznych, namawiania do kupna, listów-łańcuszków, masowych wysyłek ani żadnej innej formy „spamu” lub niezamówionych informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia przesyłanych przez niego treści. Businesscare24 zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) usuwania lub edytowania takich treści, pomimo że nie prowadzi regularnych przeglądów publikowanych treści.
  • Businesscare24 przygotował osobną Politykę prywatności regulującą wykorzystywanie danych osobowych Użytkowników. Polityka Prywatności Businesscare24 jest dostępna pod następującym linkiem: https://businesscare24.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/