Skip to main content

Notariusz

Notariusz zajmuje się dokonywaniem czynności, którym strony chcą lub są zobowiązane nadać formę notarialną. Notariusz musi posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, ukończył aplikację notarialną i zdać egzamin państwowy. Nadzór nad pracą notariusza sprawuje Minister Sprawiedliwości. Do obowiązków notariusza należy sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, spisywanie protokołów np. zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego, sporządzanie wypisów i odpisów aktów notarialnych, składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej. Notariusz zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania norm prawnych i wynikających z wykonywanego zawodu. Notariusz nie może dokonywać czynności notarialnych sprzecznych z prawem. Notariusz może pracować np. w wirtualnym biurze w Warszawie.