Skip to main content

Pozwolenie na pobyt stały


Pozwolenie na pobyt stały w Polsce – kto może się ubiegać? 

Karta stałego pobytu w Polsce wydawana jest cudzoziemcom, którzy spełniają warunki określone w art.195 ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenie na stały pobyt na terenie Polski dotyczy: 

 • małoletniego dziecka polskiego obywatela, pozostającego pod jego władzą rodzicielską;
 • małoletniego dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską:
  – urodzonego po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
  – urodzonego w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej, 
 • małżonka obywatela RP, który: pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim i pozostawał w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, oraz bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem polskim (art. 158 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach) lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 • osoby o polskim pochodzeniu, która zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, a co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej; 
 • posiadacza ważnej Karty Polaka, który zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe;
 • ofiar  przestępstwa handlu ludźmi, które: przebywały na terytorium Polski bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi, współpracowała z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego, ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, 
 • cudzoziemcowi, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych; 
 • cudzoziemcowi, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu karty stałego pobytu stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach;
 • cudzoziemcowi, któremu udzielono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje wiele przesłanek do wydania karty pobytu stałego w Polsce, która umożliwia obcokrajowcom zamieszkanie i dostęp do rynku pracy, a także możliwość podróżowania do krajów należących do strefy Schengen w celach turystycznych. źródło:gov.pl

Pozwolenie na pobyt stały w Polsce – jakie dokumenty należy złożyć?

Karta stałego pobytu wymaga złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, wymaganych dokumentów oraz uiszczenia opłaty. W zależności od sytuacji, która umożliwia cudzoziemcom uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, konieczne są następujące dokumenty:

 1. 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały wypełnionego zgodnie z pouczeniem (wniosek wypełniamy czytelnie, w języku polskim, drukowanymi literami); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat – tylko 1 egzemplarz wniosku;
 2. 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi
  oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym,
 3. cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności,
 4. cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
 5. ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat – tylko 1 kserokopia dokumentu podróży;
 6. dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce
 7. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana).

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 • w przypadku małoletniego będącego dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską i urodzonego po udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE: dokumenty potwierdzające pokrewieństwo uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej zupełny odpis aktu urodzenia zarejestrowanego w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego lub zagraniczny akt urodzenia zalegalizowany bądź opatrzony klauzulą apostille wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez rodzica wymaganego prawem zezwolenia na pobyt.
 • w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską: dokumenty potwierdzające pokrewieństwo uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej zupełny odpis aktu urodzenia zarejestrowanego w polskim Urzędzie Stanu lub zagraniczny akt urodzenia zalegalizowany bądź opatrzony klauzulą apostille wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego; akt małżeństwa rodziców lub akt uznania dziecka przez obywatela polskiego, w przypadku gdy dziecko urodziło się przed zawarciem związku małżeńskiego przez rodziców; kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego.
 • w przypadku gdy pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem polskim: aktualny odpis aktu małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku);w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów urodzenia; ​w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów urodzenia dokumenty świadczące o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego np.: wspólne rachunki opłaty za wspólnie zajmowany lokal, potwierdzenie posiadania wspólnego rachunku bankowego lub upoważnienia do rachunków bankowych współmałżonka, wspólna korespondencja, wspólne fotografie z różnych okresów np. uroczystości rodzinnych, wyjazdów itp. lub inne dokumenty świadczące o prowadzeniu wspólnego życia rodzinnego w deklarowanym miejscu zamieszkania.
 • w przypadku, gdy jednorazowy pobyt trwał dłuższej niż 6 miesięcy, a wszystkie pobyty przekroczyły łącznie 10 miesięcy: dokumenty stwierdzające, że wyjazdy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w badanym okresie spowodowane były okolicznościami, o których mowa w art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • w przypadku ofiary handlu ludźmi: dokumenty potwierdzające współpracę z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo z art. 189a § 1 Kodeksu karnego oraz uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia; zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa
 • w przypadku gdy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych: dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce decyzja o nadaniu statusu uchodźcy, udzieleniu ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
 • w przypadku, gdy jednorazowy pobyt trwał dłuższej niż 6 miesięcy, a wszystkie pobyty przekroczyły łącznie 10 miesięcy: dokumentów potwierdzające, że wyjazdy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w badanym okresie były spowodowane okolicznościami, o których mowa w art. 212 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w przypadku przebywania bezpośrednio przed złożeniem wniosku nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach: dokumenty potwierdzające wymagany dziesięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce, decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.
 • w przypadku, gdy jednorazowy pobyt trwał dłuższej niż 6 miesięcy, a wszystkie pobyty przekroczyły łącznie 10 miesięcy: dokumentów potwierdzające, że wyjazdy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w badanym okresie były spowodowane okolicznościami, o których mowa w art. 212 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • w przypadku gdy udzielono Ci azylu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:dokument potwierdzający udzielenie azylu
 • w przypadku gdy masz polskie pochodzenie: oryginały dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia przez jednego z rodziców, dziadków lub dwojga pradziadków;oryginały dokumentów potwierdzające pokrewieństwo z osobą posiadającą polskie
  pochodzenie.

w przypadku gdy posiadasz ważną Kartę Polaka: kserokopia ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu; dokumenty wskazujące na zamiar osiedlenia się w Polsce na stałe, tj. dokumenty potwierdzające ewentualne poprzednie pobyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe, np. umowy najmu lub akt własności lokalu na terytorium RP, oraz obowiązujące aktualnie, a także w dłuższej perspektywie w przyszłości: dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w Polsce lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP, dokumenty potwierdzające odbywanie lub ukończenia studiów dowody zamieszkania na stałe w Polsce członków rodziny z dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo.źródło: gov.pl

Szukasz pomocy w legalizacji pobytu lub uzyskaniu karty pobytu stałego w Polsce? Skorzystaj profesjonalnych usług doświadczonych specjalistów. Pomoc obcokrajowcom Warszawa to zespół doświadczonych prawników oraz doradców podatkowych, którzy z przyjemnością pomogą zalegalizować pobyt na terenie naszego kraju. Z naszych usług mogą skorzystać obywatele UE i spoza UE, w tym obywatele Ukrainy, osoby posiadające status uchodźcy lub polskie pochodzenie. Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie załatwiania formalności związanych z legalizacją pobytu, profesjonalną obsługę i niskie ceny, co potwierdzają opinie zadowolonych klientów na forum: cudzoziemcy w Warszawie. Już dziś skontaktuj się z naszymi doradcami.