Skip to main content

Pomoc cudzoziemcom w zakładaniu działalności gospodarczej

 


Zakładanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Obcokrajowcy przebywający w Polsce mogą nie tylko podjąć zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, ale także założyć własną działalność gospodarczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, dowolnej spółki handlowej, a także założyć przedstawicielstwo lub oddział w Polsce oraz świadczyć usługi transgraniczne bez konieczności rejestracji w naszym kraju mogą:  obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą wykonywać w Polsce działalność gospodarczą. Do Unii Europejskiej należą takie państwa jak:  Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy. Członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego są państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein. Według przepisów również obywatele Konfederacji Szwajcarskiej i USA mogą skorzystać z możliwości prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki handlowej w dowolnej formie, oddziału lub przedstawicielstwa. Obcokrajowcy, którzy nie są obywatelami państw należących do  Unii Europejskiej mogą założyć:

 1. założyć w Polsce firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową, jeżeli mają tytuł pobytowy, który do tego uprawnia,
 2. założyć w Polsce spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną, 
 3. przystępować do spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej oraz nabywać i obejmować udziały lub akcje w tych spółkach, 
 4. założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe podpisane z Polską nie wykluczają takiej możliwości.

Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku niektórych rodzajów działalności,  wymagana jest rejestracja w określonej formie prawnej albo zastrzegają daną formę dla osób o określonych kompetencjach. Dla części rodzajów działalności prawo nie przewiduje rejestracji w CEIDG – przedsiębiorca musi zarejestrować spółkę w KRS. Tak jest w przypadku uprawy niektórych roślin i hodowli niektórych zwierząt, działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, działalności w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, związków zawodowych, klubów sportowych. Partnerami w spółce partnerskiej mogą być tylko przedstawiciele wolnych zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.W sytuacjach wyjątkowych ustawa określa rodzaj spółki, jaką należy zarejestrować, aby wykonywać daną działalność – w sektorze finansowym, na przykład działalność banków czy towarzystw ubezpieczeniowych. Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną i zyskaj wsparcie na każdym etapie zakładania i prowadzenia dowolnej formy działalności gospodarczej w Polsce. Pomoc obcokrajowcom Warszawa to najlepszy wybór dla ceniących kompleksowość oferty, wysoką jakość świadczonych usług oraz atrakcyjną cenę. 

W przypadku, jeśli cudzoziemiec nie jest obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo obywatelem USA lub Szwajcarii, musi dołączyć tytuł pobytowy umożliwiający założenie działalności w CEIDG. Obcokrajowiec może założyć działalność gospodarczą w Polsce w przypadku posiadania następujących dokumentów:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (zezwolenie udzielone w Polsce),
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostawanie w związku małżeństwem zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski,
 • status uchodźcy,
 • ochrona uzupełniająca,
 • zgoda na pobyt tolerowany,
 • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej,
 • ważna Karta Polaka,
 • wiza Poland Business Harbour,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144 ustawy o cudzoziemcach (w celu kształcenia na studiach),
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach (w celu połączenia się z rodziną,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3, 4, 7 ustawy o cudzoziemcach (dotyczy zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej udzielonego przez inne państwo Unii Europejskiej),
 • (1) pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach lub (2) na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c i g.

Obywatele państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą świadczyć usługi transgraniczne bez konieczności rejestracji w Polsce, jeśli usługi świadczone są okazjonalnie i przez określony czas. Zgodnie z przepisami unijnymi usługi to świadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem, w takim zakresie, w jakim nie są objęte postanowieniami o swobodnym przepływie towarów, kapitału i osób. Może to być w szczególności:

 • działalność o charakterze przemysłowym
 • działalność o charakterze handlowym
 • działalność rzemieślnicza
 • wykonywanie wolnych zawodów.

Transgraniczne świadczenie usług może odbywać się na zasadzie:

 • samozatrudnienia – usługodawca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w jednym z państw członkowskich i odpłatnie świadczy usługi w innym państwie unijnym
 • delegowania pracowników – przedsiębiorca może delegować pracowników do wykonania określonej usługi w innym państwie członkowskim na podstawie umowy.

Przepisy unijne nie definiują, czym jest tymczasowe wykonywanie usługi. Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej łącznie trzeba zbadać:

 • czas trwania
 • częstotliwość
 • regularność
 • ciągłość
 • zamiar przedsiębiorcy co do rodzaju planowanej działalności na terenie innego państwa członkowskiego.

W praktyce ocena, czy usługi świadczone są tymczasowo, wymaga indywidualnego podejścia i dokładnej analizy konkretnego przypadku.  źródło:gov.pl

Obsługa prawna cudzoziemców Warszawa oferuje profesjonalne usługi i pomoc w zakresie wyboru formy prowadzonej działalności, wypełniania wniosków, zgromadzenia niezbędnych dokumentów. Pomoc cudzoziemcom w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, to także możliwość rejestracji firmy pod wirtualnym adresem w prestiżowej lokalizacji w Warszawie, a także usługi prawne, księgowe, doradztwa podatkowego i wirtualnego sekretariatu w najniższej cenie na rynku. Skorzystaj ze wsparcia cenionej kancelarii prawnej i prowadź swój biznes zgodnie z obowiązującymi przepisami i taniej niż Twoja konkurencja.

Składki ZUS i podatki dla cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. 

Jednym z najczęstszych pytań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez obcokrajowców w Polsce są składki ZUS. Wielu przedsiębiorców zastanawia się jakie składki musi opłacić, jakie składki do ZUS cudzoziemiec opłaca pracowników, a także w którym kraju musi opłacić składki na ubezpieczenie społeczne.  Obcokrajowcy prowadzący firmę w Polsce muszą rozliczać płacić do ZUS składki za siebie na:

 • ubezpieczenia społeczne, z których obowiązkowe są: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS).

Cudzoziemcy, którzy zarejestrowali i prowadzą działalność gospodarczą w Polsce i zatrudniają pracowników, rozliczają składki ZUS na tych samych zasadach co polscy przedsiębiorcy. Obcokrajowcy płacą składki za pracowników na:  

 • ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS)
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
 • Fundusz Emerytur Pomostowych – jeśli zatrudniasz pracowników, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku, pracują w szczególnych warunkach lub wykonują prace o szczególnym charakterze.

W kwestii ubezpieczenia społecznego obowiązuje podstawowa zasada, że można podlegać ubezpieczeniu społecznemu tylko w jednym państwie i tylko w jednym państwie trzeba opłacać składki na ubezpieczenie społeczne.Jest to państwo, w którym:

 • znajduje się twoje miejsce zamieszkania – jeżeli tam wykonujesz znaczną część pracy
 • znajduje się centrum zainteresowania (centrum interesów) dla twojej działalności – jeżeli nie mieszkasz w państwie, w którym wykonujesz znaczną część pracy.

Żeby określić, czy w danym państwie jest wykonywana znaczna część działalności, należy obliczyć uzyskany obrót, czas pracy, liczbę świadczonych usług lub dochód. Kolejną kwestią, która może budzić wątpliwości cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce są kwestie rozliczeń podatkowych. Przepisy prawne i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, określają kiedy zachodzi konieczność opodatkowania dochodów w Polsce

Osoby mające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, mają nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że opodatkowują w Polsce wszystkie dochody, osiągnięte zarówno w Polsce, jak i za granicą. Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Oznacza to, że jeśli obcokrajowiec posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski albo przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku, to podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów – bez względu na miejsce ich osiągania.

W przypadku:

 • obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
 • obywateli Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Polski
 • małżonkowie obywateli Ukrainy nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

Warunek dotyczący posiadania centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) na terytorium Polski zostanie uznany za spełniony na podstawie pisemnego oświadczenia tej osoby.

Z kolei osoby, które nie mają miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce – tak zwani nierezydenci – mają ograniczony obowiązek podatkowy. Wykonywanie działalności  w Polsce i w innym kraju, obowiązek podatkowy regulują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Określono w nich, w jakich przypadkach i gdzie należy płacić podatki:

 • gdy dochody podlegają opodatkowaniu w obydwu państwach, zastosowanie ma określona w umowie metoda unikania podwójnego opodatkowania
 • jeżeli umowa z danym państwem nie została zawarta, sposób unikania podwójnego opodatkowania reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają pierwszeństwo przed prawem krajowym.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą ustalać różne metody w zależności od krajów, które zawarły umowę. Przed rozliczeniem podatków warto sprawdzić czy państwo, z którego pochodzi cudzoziemiec prowadzący firmę w naszym kraju ma podpisaną umowę z Polską. Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania: zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład (na przykład biuro handlowe). Jeśli cudzoziemiec nie posiada zakładu w innym kraju, podatki od dochodów zagranicznych płaci w Polsce. źródło:gov.pl

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczeń podatków i składek? Skorzystaj z usług kancelarii prawnej o uznanej pozycji na rynku. Naszym klientom zapewniamy kompleksową pomoc w załatwianiu formalności związanych z legalizacją pobytu, uzyskaniem zezwolenia na pracę, a także na każdym etapie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Obsługa prawna cudzoziemców Warszawa to zespół doświadczonych specjalistów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. 

Jak obcokrajowiec może uzyskać numer PESEL? W jakich przypadkach konieczne jest posiadanie numeru PESEL przez cudzoziemca?

Zgodnie z następującymi aktami prawnymi:  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510, z późn. zm.),Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984), cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce, mogą się zameldować i automatycznie otrzymać numer PESEL. W przypadku braku możliwości zameldowania się i koniecznością posiadania numeru PESEL, należy złożyć wniosek o jego wydanie. Numer PESEL z urzędu otrzymują cudzoziemcy, którzy zameldowali się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni. Obcokrajowcy, którzy nie mają możliwości meldunku mogą złożyć wniosek w dowolnym urzędzie wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika. We wniosku należy wpisać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL – powinien wskazać  również podstawę prawną. Usługa jest bezpłatna. Urzędnik przyjmie zgłoszenie od razu i jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL wnioskodawca otrzyma powiadomienie o nadaniu numeru PESEL. W przypadku obcokrajowców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce numer PESEL umożliwia łatwiejsze korzystanie z dostępnych usług dla przedsiębiorców. Posiadanie numer PESEL pozwala zarejestrować firmę jednoosobową online, w przeciwnym wypadku konieczne jest wypełnienie wniosku osobiście w dowolnym urzędzie gminy. Numer PESEL nie jest konieczny do założenia spółki, ale warto złożyć wniosek o jego nadanie i założyć profil zaufany. Nawet jeśli cudzoziemiec zarejestruje spółkę bez numeru PESEL, to powinien złożyć wniosek o jego nadanie, ze względu na konieczność posługiwania się profilem zaufanym w następujących sytuacjach:

 1. żeby złożyć sprawozdanie finansowe spółki w Repozytorium Dokumentów Finansowych w spółce kapitałowej, w której występuje zarząd jednoosobowy (sprawozdania finansowe może złożyć tylko osoba uprawniona do reprezentacji spółki, posiadająca numer PESEL wpisany w KRS)
 2. żeby zgłosić beneficjenta rzeczywistego do rejestru CRBR – takie zgłoszenie dokonuje się w ciągu 7 dni od dnia rejestracji spółki w KRS.

Numer PESEL i Profil Zaufany ułatwiają przedsiębiorcom załatwianie spraw urzędowych i pozwalają oszczędzić czas. Dzięki nowoczesnym narzędziom, przedsiębiorca ma możliwość wypełniania wniosków, składania deklaracji i innych dokumentów z dowolnego miejsca.