Skip to main content

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców 


Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców – kto może podjąć zatrudnienie w Polsce?

Cudzoziemiec przebywający na terenie Polski może podjąć zatrudnienie na terenie naszego kraju jeśli: 

 1. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
 6. posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. posiada ważne zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 10. jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej;
 11. jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;
 12. jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, lub członkiem jego rodziny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej umowy;
 13. towarzyszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 7-9 art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej), jako członek rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
 14. towarzyszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi polskiemu jako członek rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
 15. jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
 16. posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 lub 1a (tzw. jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę), art. 126 (zezwolenie na pobyt czasowy w przypadku pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej), art. 127 (tzw. Niebieska Karta UE), art. 139a ust. 1 (zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa), art. 139o ust. 1 (zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa)  lub art. 142 ust. 3 (zezwolenie na wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą cudzoziemiec utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył, lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na warunkach określonych w tym zezwoleniu, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę;
 17. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 (zawiadomienie o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z mobilności krótkoterminowej) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 18. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 (warunki dopuszczalności mobilności krótkoterminowej naukowca na terytorium RP) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 19. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności studenta na warunkach określonych w art. 149b ust. 1 (warunki dopuszczalności mobilności studenta na terytorium RP) z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 20. posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 21. na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1 lub 22 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
 22. na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 23. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
 24. na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, określającego status członka rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego albo innej osoby zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, pozostającego z tą osobą we wspólnocie domowej, jeżeli pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwem obcym lub organizacją międzynarodową zostały zawarte umowa lub porozumienie międzynarodowe w sprawie wykonywania działalności zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych, lub
 25. na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub
 26. na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, lub
 27. w ramach ruchu bezwizowego;
 28. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz:
 29. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przebywał na tym terytorium na podstawie tego zezwolenia i kontynuuje wykonywanie pracy, do której był uprawniony na jego podstawie,
 30. wykonuje pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, na rzecz jednostki przyjmującej, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139o ust. 1 tej ustawy, na warunkach określonych w tym wniosku,
 31. prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie przepisów art. 151 ust. 4-5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151b ust. 1 tej ustawy, na warunkach określonych w umowie, o której mowa w art. 151b ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Warto również wiedzieć, że zgodnie obowiązującymi przepisami, obcokrajowcy mogą podjąć w pracę w Polsce bez posiadania zezwolenia w takich przypadkach jak: 

 1. posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144 (zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach), art. 151 ust. 1 lub 2 (zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych), art. 158 ust. 2 pkt 1 lub 2 (zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli RP i cudzoziemców – tylko w sytuacji, gdy decyzja została wydana w oparciu wskazany artykuł ustawy), art. 161 ust. 2 (zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli RP i cudzoziemców – tylko w sytuacji, gdy decyzja została wydana w oparciu wskazany artykuł ustawy), art. 176 (zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi) lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 (dotyczy cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE lub jest członkiem rodziny cudzoziemca posiadającego takie zezwolenie, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego UE i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 2. będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w punkcie wyżej i ust. 1 pkt 1-6 artykułu 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (posiada status uchodźcy nadany w RP, udzielono mu ochrony uzupełniającej RP, posiada zezwolenie na pobyt stały w RP, posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej), posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego;
 3. będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zstępny obywatela polskiego lub cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostający na jego utrzymaniu), obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i 2 wyżej wymienionych oraz ust. 1 pkt 1-6 (posiada status uchodźcy nadany w RP, udzielono mu ochrony uzupełniającej RP, posiada zezwolenie na pobyt stały w RP, posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej), posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tzw. łączenie rodzin);
 5. przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie  umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1–4 (dotyczy przypadków wskazanych w 4 punktach powyżej);
 6. posiadający ważną Kartę Polaka;
 7. uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, który jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne dopuszczają wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia,
 9. zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca, będącego obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obywatele Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy), który wykonuje pracę poza zakresem działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 ww. ustawy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu
 1. posiadających ważną wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918);
 2. posiadających ważną wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour;
 3. będących lekarzami lub lekarzami dentystami, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, 1559 i 2232);
 4. których prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej zostało przyznane lub stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479 i 1559);
 5. uprawnionych do wykonywania zawodu ratownika medycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053);
 6. wykonujących pracę w prywatnej służbie domowej członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub innej osoby zrównanej z członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.
 7. W takim przypadku obywatel Turcji, zgodnie z art. 6 ust 1 Decyzji Nr 1/80 z dnia 19 września 1980 r. w sprawie rozwoju stowarzyszenia przyjętej przez Radę Stowarzyszenia, powołanej na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Europejska Wspólnotą gospodarczą a Turcją, pracownik turecki legalnie zatrudniony na rynku pracy państwa członkowskiego ma w tym państwie, z zastrzeżeniem art. 7 dotyczącego dostępu członków jego rodziny do zatrudnienia, prawo:
 8. po roku legalnego zatrudniania, do odnowienia pozwolenia na pracę u tego samego pracodawcy, o ile jego stanowisko zostaje zachowane;
 9. po trzech latach legalnego zatrudnienia i z zastrzeżeniem pierwszeństwa pracowników z państw członkowskich Wspólnoty, przyjęcia, w tym samym zawodzie u dowolnego pracodawcy, oferty pracy złożonej  na normalnych warunkach i zarejestrowanej przez służby zatrudnienia tego państwa członkowskiego;
 10. po czterech latach legalnego zatrudnienia, swobodnego dostępu do dowolnej pracy najemnej;

Wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń dokonuje powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie może być dłuższy niż 24 miesiące. źródło: gov.pl

Rodzaje zezwoleń na pracę w Polsce

Cudzoziemcy, którzy chcą podjąć pracę w Polsce muszą złożyć wniosek o zezwolenie na pracę. W zależności od rodzaju zezwolenia wymagane są inne dokumenty, dlatego warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami. W Polsce wyróżnia się następujące rodzaje zezwoleń na pracę:

 • zezwolenie na pracę typ A – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski,
 • zezwolenie na pracę typ B – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez  okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
 • zezwolenie na pracę typ C – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany na terytorium Polski na okres powyżej 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pracodawcą zagranicznym,
 • zezwolenie na pracę typ D – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski i będzie delegowany na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa),
 • zezwolenie na pracę typ E – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres powyżej 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

W zależności od rodzaju zezwolenia, wniosek o jego wydanie wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć: 

 1. w przypadku zezwolenia typu A i B, zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, 
 2. w przypadku zezwolenia typu C, zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany;
 3. w przypadku zezwolenia typu D, zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego jest świadczona usługa, a jeżeli podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. w przypadku zezwolenia typu E, zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski o zezwolenie na pracę można złożyć korzystając z następujących trybów składania i obsługi wniosków:

 1. e-zezwolenie na pracę (eZPC) – wniosek wraz z załącznikami należy złożyć  za pośrednictwem systemu praca.gov.pl, który pozwala na załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu i konieczności odsyłania w formie papierowej dokumentów. Jest najszybszym, najwygodniejszym i najtańszym sposobem złożenia wniosku, jak również uzupełnienie dokumentacji do wcześniej złożonego podania (niższy koszt drukowania/kopiowania dokumentacji wymaganej do każdego złożonego wniosku),
 2. Tryb Obsługi Koordynowanej (TOK) – wymaga zgłoszenia wniosku poprzez formularz zgłoszeniowy. Urząd zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie TOK, kwalifikuje wniosek do obsługi, wyznacza termin i przesyła wnioskodawcy instrukcję przygotowania wniosku, 
 3. tryb kancelaryjny (tradycyjny) – wniosek składany w formie papierowej poprzez biuro podawcze lub operatora pocztowego. Rozpatrzenie sprawy może trwać dłużej niż w przypadku trybów: e-zezwolenia, TOK, w których proces uzupełniania oraz przekazywania dokumentów jest uproszczony. Należy również pamiętać, że w związku z wejściem w życie w dniu 29.07.2022 r., Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r, poz. 1558), w przypadku złożenia kilku wniosków jednego pracodawcy, do każdego wniosku należy dołączyć komplet dokumentów.

Dokumenty można złożyć: w Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie – wejście od al. Solidarności 81 (wejście „F”) lub za pośrednictwem poczty przesyłając na adres:Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00- 950 Warszawa z dopiskiem: Wydział Rynku Pracy. Decyzja w sprawie zezwolenia na pracę jest wydawana w ciągu miesiąca (art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania). W trakcie prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 7 KPA, z urzędu lub na wniosek stron podejmowane są wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Ponadto strona zostaje wezwana do uzupełnienia dokumentacji w terminie określonym w wezwaniu. Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę musisz dołączyć opłatę w następującej wysokości:

 • 50 zł – w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres krótszy niż 3 miesięcy;
 • 100 zł – w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres dłuższy niż 3 miesiące;
 • 200 zł – w przypadku zatrudnienia cudzoziemca delegowanego na terytorium Polski w celu realizacji usługi eksportowej (dotyczy zezwolenia na pracę typ D).

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę wymaga dokonania wpłaty odpowiednio w wysokości połowy kwoty określonej powyżej. Opłatę należy wnieść na konto: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Finansów Urzędu NBP O/O Warszawa 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000. Dowód wpłaty powinien zawierać: pełną nazwę pracodawcy, w tytule wpłaty proszę wskazać: opłata za zezwolenie na pracę dla imię i nazwisko cudzoziemca.Opłata za wydanie wniosku jest bezzwrotna. Wyjątki w których można ubiegać się o zwrot opłaty to:dokonanie większej ilości wpłat dotyczących cudzoziemca niż ilość wniosków, która wpłynęła do Urzędu, wniosek nie wpłynął do Urzędu. źródło: gov.pl

Zezwolenie na pracę umożliwia obcokrajowcom podjęcie legalnego zatrudnienia w Polsce, dlatego warto jak najszybciej złożyć wniosek. Cudzoziemcy, którzy podjąć pracę i zalegalizować pobyt w naszym kraju mogą skorzystać z wyjątkowej oferty współpracującej z nami od wielu lat kancelarii prawnej. Obsługa prawna cudzoziemców Warszawa to odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na profesjonalne usługi umożliwiające obcokrajowcom legalne przebywanie, zatrudnienie, założenie działalności gospodarczej czy zakup nieruchomości w Polsce. Kompleksowa oferta wirtualnego biura w Warszawie umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z innowacyjnych usług, a cudzoziemcom załatwić wszystkie formalności związane z pobytem w naszym kraju. Poznaj naszą ofertę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub smsowo, nasi specjaliści dostępni są dla Ciebie 7 dni w tygodniu. Wybierz doświadczoną kancelarię prawną cieszącą się uznaniem klientów, co potwierdzają opinie na forum: obsługa prawna cudzoziemców Warszawa