Skip to main content

Karta pobytu


Karta pobytu – czym jest i jakie korzyści daje cudzoziemcom?

Karta pobytu wraz z ważnym dokumentem paszportowym umożliwia cudzoziemcom przebywanie na terenie Polski oraz wielokrotne przekraczanie granicy bez obowiązku posiadania wizy. Kartę pobytu można uzyskać poprzez złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów do Wojewody, właściwego dla miejsca pobytu obcokrajowca. Karta pobytu wydawana jest cudzoziemcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub ochrony międzynarodowej lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Karta pobytu wydawana jest na 10 lat przez wojewodę, który udzielił zezwolenia na pobyt stały. Karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym tożsamość cudzoziemca przebywającego w Polsce, umożliwia podjęcie zatrudnienia na terenie Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz umożliwia przekraczanie granicy i podróżowanie do krajów należących do strefy Schengen bez konieczności posiadania wizy. Karta pobytu Warszawa wydawana jest mazowiecki urząd wojewódzki, a nasi prawnicy pomogą skompletować dokumenty i załatwić wszystkie formalności. 

Karta pobytu – czym jest i jakie korzyści daje cudzoziemcom?

Karta pobytu wraz z ważnym dokumentem paszportowym umożliwia cudzoziemcom przebywanie na terenie Polski oraz wielokrotne przekraczanie granicy bez obowiązku posiadania wizy. Kartę pobytu można uzyskać poprzez złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów do Wojewody, właściwego dla miejsca pobytu obcokrajowca. Karta pobytu wydawana jest cudzoziemcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub ochrony międzynarodowej lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Karta pobytu wydawana jest na 10 lat przez wojewodę, który udzielił zezwolenia na pobyt stały. Karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym tożsamość cudzoziemca przebywającego w Polsce, umożliwia podjęcie zatrudnienia na terenie Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz umożliwia przekraczanie granicy i podróżowanie do krajów należących do strefy Schengen bez konieczności posiadania wizy. Karta pobytu Warszawa wydawana jest mazowiecki urząd wojewódzki, a nasi prawnicy pomogą skompletować dokumenty i załatwić wszystkie formalności.