Skip to main content

Oferta dla cudzoziemców


Legalizacja pobytu w Polsce – profesjonalna obsługa cudzoziemców Warszawa 

Obsługa cudzoziemców Warszawa to profesjonalne usługi legalizacji pobytu po upływie ważności wizy. Warto wiedzieć, że istnieją trzy rodzaje wiz do Polski:

  • wiza typu A – wiza umożliwiająca podróżowanie i przebywanie w międzynarodowej strefie tranzytowej portów lotniczych obywatelom takich krajów jak: Afganistanu, Armenii, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Kuby, Nigerii, Pakistanu, Somalii i Sri Lanki, wiza A nie uprawnia do wjazdu lub pobytu w strefie Schengen,  
  • wiza typu C – czyli wiza Schengen lub jednolita wiza Schengen, uprawnia do pobytu na terenie krajów należących do strefy Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180 dniowego okresu, wiza Schengen z ograniczoną ważnością terytorialną również uprawnia do maksymalnie 90 dniowego pobytu w ciągu każdego 180 dniowego okresu, ale z tą różnicą, że nie w każdym kraju strefy Schengen jest honorowana, wizę Schengen można otrzymać w przypadku ważnego dokumentu paszportowego ważnego przez co najmniej trzy najbliższe miesiące, dokument potwierdzający cel podróży i zakwaterowania lub środków na pokrycie kosztów zakwaterowania oraz ubezpieczenie medyczne ważne na terenie całej strefy Schengen,  
  • wiza typu D – czyli wiza krajowa lub wiza D Polska, umożliwia pobyt na terenie Polski do 90 dni w okresie całej ważności wizy i uprawnia do poruszania się po terytorium innych krajów należących do strefy Schengen, wiza krajowa wydawana jest na podstawie wniosku wizowego wraz z dołączonym dokumentem paszportowym, dokumentami potwierdzającymi posiadanie ubezpieczenia ważnego na terenie krajów należących do strefy Schengen, cel podróży oraz możliwość opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy, ten rodzaj wizy wydawany jest zwykle na dłuższy pobyt, stąd potoczna nazwa wiza pracownicza lub wiza biznesowa

Wiza krajowa, a wiza Schengen różnią się zwykle celem i długością pobytu oraz dokumentami niezbędnymi do jej uzyskania. Przedłużenie wizy umożliwia legalizację pobytu w Polsce, w tym podjęcie nauki, zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej. Obsługa cudzoziemców Warszawa to specjalistyczne usługi, z których mogą skorzystać obywatele krajów należących i nienależących do strefy Schengen i należących i nienależących do Unii Europejskiej. 

Legalizacja pobytu obcokrajowców w Polsce – podstawa prawna

Legalny pobyt cudzoziemców w Polsce reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175), zgodnie z którą, obywatele UE mogą wjeżdżać i przebywać na terenie Polski do 3 miesięcy bez konieczności posiadania wizy. Konieczność rejestracji pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wymagana jest po upływie trzech miesięcy, jeśli obywatel kraju należącego Unii Europejskiej zamierza przedłużyć pobyt. Obywatele państw nienależących do UE zobowiązani są do uzyskania wizy wydawanej przez Ambasadę Polską danego kraju, a następnie wydanie karty pobytu czasowego w celu przedłużenia pobytu, najpóźniej 45 dni przed upływem terminu ważności wizy krajowej.
Warto również wiedzieć o zmianach ustawy o cudzoziemcach, które mają istotny wpływ na zasady legalizacji pobytu obcokrajowców, zwłaszcza podejmujących zatrudnienie na terenie Polski. W dniu 29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Ustawa nowelizująca wprowadza szereg zmian w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354), które regulują udzielanie i zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Z dniem jej wejścia w życie wymogami udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przestaną być:

  • posiadanie przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (obecny art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o cudzoziemcach);
  • posiadanie przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (obecny art. 114 ust. pkt 2 ustawy o cudzoziemcach).

Jednocześnie zmianie ulegnie dotychczasowy wymóg związany z tym, że wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach). W wyniku tej zmiany wynagrodzenie miesięczne cudzoziemca nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, a zatem również w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. żródło: gov.pl

Skomplikowane przepisy obejmujące zasady dotyczące legalizacji pobytu, pozwolenia na pracę czy możliwość kontynuowania edukacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej sprawiają, że wielu obcokrajowców potrzebuje pomocy w załatwieniu niezbędnych formalności. Obcokrajowcy w Warszawie nie zawsze radzą sobie z koniecznością skompletowania i wypełnienia dokumentów wymaganych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, dlatego oferujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie załatwiania niezbędnych formalności związanych z legalnym pobytem w Polsce. Skorzystaj ze specjalistycznych usług w najniższej cenie  na rynku.