Skip to main content

Karta Polaka – czym jest i kto może otrzymać?

01
cze, 2023
Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Wydanie Karty Polaka nie jest równoznaczne z nadaniem obywatelstwa polskiego. Nie uprawnia też do osiedlania się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest też dokumentem umożliwiającym do przekraczania granicy. Kartę Polaka można otrzymać poprzez złożenie wniosku w urzędzie konsularnym w przypadku, gdy:
 • wykazania swojego związku z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
 • złożenie w obecności konsula pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
 • wykazanie,  że narodowości polskiej lub co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej albo przedstawienie zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej (obwieszczenie zostanie znowelizowane nie później niż 14.01.2020 r.) potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;
 • złożenie oświadczenia, że osoba ubiegająca się o Kartę Polaka lub jej wstępni nie repatriowali się z terytorium RP na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z: Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • posiadania polskiego pochodzenia, które zostało potwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji [link do ustawy] pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

Karta Polaka – jakie daje przywileje?

Posiadanie Karty Polaka pozwala korzystać z takich przywilejów jak:
 1. zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach co obywatele polscy;
 2. odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 3. korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych;
 4. ulgi 37% przy przejazdach w Polsce w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych;
 5. bezpłatnego wstępu do wybranych muzeów państwowych w Polsce;
 6. pomocy konsula w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa, w ramach jego kompetencji, z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego,
 7. zwolnienia z opłat konsularnych za:
  • przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
  • przyjęcie i opracowanie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;
 8. otrzymania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy;
 9. pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie Polaków za granicą.

Jakie dokumenty należy złożyć aby uzyskać Kartę Polaka?

Złożenie wniosku o wydanie Karty Polaka jest zwolnione z opłat. Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty Polaka nie powinien przekraczać dwóch miesięcy. W przypadku wydłużenia się terminu, urząd poinformuje o nowym przewidywanym terminie zakończenia sprawy. Osoby, które spełniają wymagania do wydania Karty Polaka powinny złożyć wniosek oraz niezbędne dokumenty, w zależności od okoliczności umożliwiających wydanie dokumentu: Osoby pełnoletnie ubiegające się o przyznanie Karty Polaka składają: –  wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka (poniżej), –  dokument tożsamości ze zdjęciem oraz kopią. Cudzoziemcy, którzy potrzebują wsparcia w uzyskaniu pozwolenia na pobyt w Polsce, zezwolenia na pracy czy założeniu własnej firmy mogą skorzystać z profesjonalnych usług doradczych w naszym warszawskim biurze. – dokumenty potwierdzające polską narodowość wnioskodawcy lub jego wstępnych i ewentualne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobami, na które wnioskodawca się powołuje wraz z kopiami lub zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej albo polskiej mniejszości narodowej, – ewentualnie dokument potwierdzający znajomość języka polskiego z kopią. źródło: gov.pl Dokumenty, które potwierdzają znajomość języka to świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Polsce, lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
ac

Popular Articles

Czym jest status uchodźcy?

Prawo międzynarodowe umożliwia osobom uciekającym przed wojną, prześladowania…

Czy obcokrajowiec może założyć firmę w wirtualnym biurze?

Wirtualne biuro cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. R…

Karta Polaka – czym jest i kto może otrzymać?

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskieg…